image

Về việc dừng tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung các biện pháp cấp bách công  tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay,  Sở Giáo dục và  Đào tạo thông báo đến các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

 

  1. Tạm dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ 13 giờ 30 phút ngày 22/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  2. Khuyến khích tổ chức, công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:

                   https://dichvucong.danang.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

  1. Đối với hồ sơ giấy: Tổ chức, công dân gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (hồ sơ một cửa).
  2. Mọi thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên hệ bà: Võ Thị Quyên - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo - điện thoại: 0986438434, email: quyenvt@danang.gov.vn để được hỗ trợ.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính thông báo để các tổ chức, công dân biết tiện liên hệ./.

Xem chi tiết công văn tại tệp: CV_2223.pdf