image

Tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Trong hơn hai năm qua, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (XD THTT, HSTC). Phong trào đã góp phần tạo điều kiện trong việc huy động lực lượng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội và hình thành tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

 

Để tiếp tục triển khai phong trào, Ban chỉ đạo yêu cầu các Vụ, Cục, Viện, Dự án và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, nội dung của phong trào cần được đề cập trong kế hoạch hằng năm và dài hạn.

2. Đưa nội dung “XD THTT, HSTC” vào chương trình bồi dưỡng hằng năm các cấp học, các dự án liên quan.

3. Đề xuất các giải pháp để phong trào thi đua trở thành nề nếp thường xuyên của nhà trường