image

Một số hướng dẫn về việc thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2021 trực tuyến

THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, KHU VỰC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

- Ngày 20/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH V/v tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

- Theo đó, từ ngày 24/8/2021 đến ngày 25/8/2021, cổng thông tin tuyển sinh (Hệ thống) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh đăng tải tại địa chỉ https://docs.google.com/document/d/12LWoKh9oZzbQUkq1uWBtLFfbEKGswBQe/edit. Thí sinh, các điểm tiếp nhận hồ sơ biết để tham gia; đồng thời, lưu ý đây chỉ là giai đoạn thực tập phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021.

1. Thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đăng sư phạm

Từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021, thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) được thay đổi nguyện vọng xét tuyển (tối đa 03 lần bằng phương thức trực tuyến):

- Thí sinh nghiên cứu kỹ tài liệu tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.

- Sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp đăng nhập vào địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

 - Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT được tiến hành trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã ĐKXT ban đầu khi đăng ký dự thi THPT. Trong trường hợp điều chỉnh nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai, bổ sung các nội dung liên quan đến ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên, thí sinh phải khai chính xác thông tin trên mẫu phiếu Phụ lục 2 của Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu (địa chỉ tải phụ lục 02 của Công văn số 1444: https://drive.google.com/file/d/1hMXGfrhozDkRq43KL_bo44nVgyUZEc-E/view?usp=sharing).

 - Thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng ĐKXT, kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến thí sinh sau khi thí sinh đề nghị điểm tiếp nhận hồ sơ sửa sai, bổ sung thông tin (Lưu ý: Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại).

- Thí sinh phải phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.

2. Thực hiện việc rà soát, sửa sai chế độ ưu tiên, điều chỉnh, cập  nhật đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên

- Để đảm bảo chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng sư phạm năm 2021, thí sinh tìm hiểu kỹ đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 (có một số thay đổi so với Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, đã được Sở GDĐT hướng dẫn trong Công văn số 2327/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 02/8/2021, V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Công văn số 2327 được tải tại đây https://drive.google.com/file/d/1lXRQ2JiKf8OGSTCBZCCiqSnAIRihJWmE/view?usp=sharing).

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 nghiên cứu kỹ quy định về đối tượng ưu tiên để viết phiếu điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên và nộp tại nơi đăng ký dự thi - đối với thí sinh có thay đổi, mẫu phiếu điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên được tải về từ địa chỉ  https://drive.google.com/file/d/1hMXGfrhozDkRq43KL_bo44nVgyUZEc-E/view?usp=sharing

- Trường hợp thí sinh đã đăng ký đối tượng ưu tiên xét tuyển (khi đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng) nhưng theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT không còn là đối tượng ưu tiên thì phải đăng kí điều chỉnh đối tượng ưu tiên để trường THPT, trung tâm GDTX cập nhật lên hệ thống; nếu thí sinh đủ điều kiện được ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT thì viết phiếu điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên và nộp tại nơi đăng ký dự thi, mẫu phiếu được tải từ địa chỉ  https://drive.google.com/file/d/1hMXGfrhozDkRq43KL_bo44nVgyUZEc-E/view?usp=sharing, các trường THPT, trung tâm GDTX cập nhật lên hệ thống phần mềm tuyển sinh của Bộ GDĐT.