image

Hướng dẫn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Việc phúc khảo bài thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 được thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 (gọi tắt là Quy chế thi);

 

Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để giải quyết việc phúc khảo bài thi đúng thủ tục và thời gian, Sở GDĐT hướng dẫn việc nhận đơn và lập hồ sơ phúc khảo như sau:
1.  Điều kiện phúc khảo: Mọi thí sinh đều được nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi.
2.  Thủ tục: Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại các đơn vị, trường học nơi thu nhận hồ sơ Đăng ký dự thi.
3.  Lệ phí: Không.
4.  Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 26/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2021.
5.  Nhập dữ liệu phúc khảo

Xem thông tin chi tiết công văn tại tệp: PhucKhao.pdf

Mẫu đơn phúc khảo