image

Công khai thủ tục hành chính của trường Trung học phổ thông Hòa Vang.

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường THPT Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC);

 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

Xét đề nghị của Tổ Văn phòng,

Xem chi tiết tại tệp: thutuchanhchinh.zar