image

Bài hát về trường Hòa Vang

1. Tuổi Xanh Hòa Vang.
        Tải tệp tuoixanHoaVang.mp3
2. Về những mùa hoa.
        Tải tệp venhungmuahoa.mp3 
3. Em chọn nơi này.
       Tải tệp emchonnoinay.mp3

 

4. Hát dưới mái trường Hòa Vang.Tải tệp hatduoimaitruonghoavang.mp3
5. Hát về trường tôi. Tải tệp hatvetruongtoi.mp3
6. Hòa Vang ngày về. Tải tệp hoavangngayve.mp3
7. Hòa Vang một thời và mãi mãi. Tải tệp HoaVangmothoivamaimai.mp3